Informatienota vrijwilligers

1. Gegevens organisatie
Naam: Les Gazelles de Bruxelles vzw
Ondernemingsnummer: 0555.737.546 RPR Brussel
Adres: Marcqstraat 17, 1000 Brussel
Tel: 02 430 25 68
E-mail: info@gazelles.org
Website: www.lesgazellesdebruxelles.be

Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk

Onze missie: Via sport mensen in kansarmoede versterken en ontmoeting tot stand brengen.
Onze waarden: sportief, vooruit, solidair, open en mix.

2. Verzekering
Er werd voor deelnemers en vrijwilligers een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten.

Maatschappij waarbij de polis werd afgesloten: Ethias NV
Polisnummer: 45.329.194.

3. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

4. Kostenvergoeding
De vzw zorgt voor de terugbetaling van vervoerskosten bij activiteiten en betaalt vormingen terug in het kader van vrijwilligerswerk. De organisatie betaalt de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk terug mits indienen van de onkostennota en overhandiging van juiste bewijsstukken.

5. Geheimhoudingsplicht
De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht. Je mag deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.